ontspanning | criteria | korf | kostprijs

Ontspanning - criteria

Voor de invulling van deze korf hebben we ons laten leiden door: de wetgevende initiatieven van de Vlaamse en Belgische wetgever, Vlaamse beleidsinitiatieven en de feedback van respondenten uit de focusgroepen.

Beleidsmakers hebben de laatste jaren verschillende inspanningen gedaan om het recht op ontspanning voor iedereen te erkennen. Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing werd opgenomen in de grondwet (art. 23)

Gesteund door deze initiatieven hebben we in nauw overleg met de focusgroepen invulling gegeven aan het ontspanningsbudget. Een belangrijk criterium is dat de uitgewerkte korf niet de bedoeling heeft om normatief voor te schrijven wat een minimale vrijetijdsbesteding moet inhouden. Vrije tijd is vooral eigen tijd en mensen moeten dus autonoom kunnen beslissen hoe ze deze tijd invullen. Het voorziene budget moet dus ruimte laten voor variatie.

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

Beleidsmakers

Beleidsmakers hebben de laatste jaren inspanningen gedaan om het recht op ontspanning voor iedereen te erkennen. Het ‘recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing’ werd opgenomen in de grondwet (art. 23). Het Vlaams parlement keurde in 2008 het participatiedecreet goed. Dit decreet wil meer kansen geven aan o.a. personen in armoede en hun verenigingen om volop deel te kunnen nemen aan de lokale en regionale cultuur-, jeugdwerk- en sportgemeenschap. Enkele jaren eerder (2003) werd het KB ‘houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’ van kracht. Dit KB geeft OCMW’s middelen om de actieve of passieve deelname van kansarmen aan activiteiten of manifestaties te stimuleren. Nog een jaar eerder werd het Steunpunt Vakantieparticipatie opgericht om de toegankelijkheid van het Vlaamse toeristische aanbod te vergroten. Dit steunpunt maakt vakanties bereikbaar voor iedereen, ook voor mensen met een laag inkomen.

Close

Art. 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.