gezondheid | criteria | korf | kostprijs

Gezondheid

Bescherming van de gezondheid en het recht op geneeskundige bijstand zijn opgenomen in de Belgische grondwet (art. 23). In het referentiebudget voorzien we een geheel van middelen en diensten waartoe gezinnen in dit kader toegang zouden moeten hebben en die aldus een kost vormen voor hun leefbudget. Het is echter onmogelijk één referentiebudget te voorzien dat de behoeften dekt van alle gezinnen. De medische kosten nemen aanzienlijk toe wanneer er sprake is van een ernstig ziek of gehandicapt gezinslid.

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

Art. 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :
1 het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2 het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3 het recht op een behoorlijke huisvesting;
4 het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5 het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.