veilige kindertijd | criteria | korf | kostprijs

Veilige kindertijd

Om als volwassene autonoom te kunnen handelen, moeten mensen een veilige kindertijd hebben doorgemaakt. Iedereen moet kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle en warme omgeving. Het gezin is de plaats bij uitstek voor zulk klimaat. De term gehechtheid neemt hier een belangrijke plaats in. Niet alleen in het gezin, maar ook via andere maatschappelijke instituties (school, verenigingsleven...) verbinden kinderen zich met de samenleving.

Veilige kindertijdVier min of meer universele psychosociale noden moeten vervuld zijn opdat alle kinderen en jongeren waar ook ter wereld een goede kindertijd kunnen doormaken. Ten eerste hebben ze liefde en veiligheid nodig. Vervolgens hebben ze behoefte aan nieuwe ervaringen. Daarnaast hebben ze ook behoefte aan lof, erkenning en positieve feedback. Tenslotte hebben ze nood aan een graduele uitbreiding van verantwoordelijkheden.

Men kan opmerken dat de eerste drie noden niet alleen gelden voor kinderen, maar eveneens voor volwassenen. Toch kiezen we ervoor om een aparte korf voor kinderen uit te werken omwille van twee redenen.

Ten eerste veronderstelt de invulling van deze noden totaal verschillende producten en diensten al naargelang het om kinderen, jongeren of volwassenen gaat. Een tweede reden halen we uit de reacties van focusgroepen, arme mensen zijn vaak gekwetste mensen die zich machteloos voelen. Hierdoor hebben ze niet de emotionele ruimte om kinderen voldoende ondersteuning en geborgenheid te geven. Ze hebben vaak zelf een gemis ervaren in hun kindertijd en daardoor hechten ze nu extra veel belang aan het gezin. Ze willen dat hun kinderen niets tekort komen.

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

Gehechtheid

Bowblby (in: Driessens & Van Regenmortel, 2007, p. 142) maakt gebruik van de term gehechtheid om de affectieve band te beschrijven tussen kind en verzorger. Een kind gebruikt de verzorgende figuur als veilige thuisbasis. Als het kind bedreiging ervaart zal het zich wenden tot de verzorgende figuur om bescherming. Als de verzorger bereikbaar is en op momenten van stress troostend optreedt, dan zal er een veilige gehechtheid optreden. Anderzijds zal er zich een onveilige gehechtheid voordoen als de toenaderingspogingen van het kind ontmoedigd worden of niet of onregelmatig worden beantwoord. Deze onveilige gehechtheid is een risicofactor en kan leiden tot gedragsproblemen.