veilige kindertijd | criteria | korf | kostprijs

Veilige kindertijd - criteria

Ook bij het samenstellen van deze korf willen we zoveel mogelijk normatief te werk gaan. We vertrekken dus niet van het feitelijk gedrag en de concrete handelingen van kinderen en jongeren, maar wel van de onderliggende noden en behoeften in deze leeftijdsgroep. De richtlijnen en aanbevelingen waarop we ons baseren, zijn terug te vinden in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Specifiek voor de Vlaamse context gebruiken we het Vlaams Jeugdbeleidsplan om te toetsen hoe politici de kinderrechten in concrete beleidsdoelstellingen vertalen.

Omdat normatieve standaarden niet altijd concreet en volledig zijn, betrekken we experts op het vlak van jeugdbeleid bij het opstellen van de korf veilige kindertijd. Via een delphi-bevraging zijn we gekomen tot een verantwoorde en beargumenteerde korf.

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Dit verdrag werd in 1989 door alle landen van de wereld ondertekend en is ondertussen door alle landen (op twee uitzonderingen na) bekrachtigd. Het verdrag geldt voor iedereen die jonger is dan 18 jaar en bestaat uit 54 artikelen. Al de rechten zijn gestoeld op vier basisprincipes:

• discriminatie is verboden;
• elke beslissing moet altijd in het belang van het kind zijn;
• minderjarigen hebben het recht om goed te kunnen leven en zich te kunnen ontwikkelen;
• de mening van minderjarigen is belangrijk.

De rechten in het kinderrechtenverdrag zijn minimaal. Als een land kinderen nog meer rechten wil geven, dan tellen die wetten eerst.

Close

Vlaams Jeugdbeleidsplan

We weten dat het Jeugdbeleidsplan geen normatief karakter heeft. Het is immers een document, geschreven vanuit een bepaalde politieke visie en met een sterk tijdsgebonden karakter. Bovendien worden hierin voornamelijk beleidsdoelstellingen geformuleerd en hebben we hiermee weinig zicht op concrete verwezenlijkingen. Toch vinden wij het een nuttige oefening om het categoriaal plan voor de jeugd af te checken op de rechten van kinderen en jongeren en te kijken in hoeverre er parallellen te vinden zijn tussen beide documenten.

Het tweede Vlaamse Jeugdbeleidsplan werd op voorstel van minister Bert Anciaux op 16 december 2005 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit jeugdbeleidsplan vormt de basis voor het jeugdbeleid van de Vlaamse overheid. Gesteund op een duidelijke visie op de jeugd en het jeugdbeleid formuleert het plan de doelstellingen en concrete acties voor kinderen en jongeren voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het plan besteedt hierbij bijzondere aandacht aan participatie, diversiteit en jeugdwerkbeleid. Het jeugdbeleidsplan is opgebouwd rond een aantal thematische prioriteiten. Participatie en diversiteit lopen er als een rode draad doorheen. Via ‘beleidsrotondes’ werden de ontmoetingen tussen jeugdbeleid en andere beleidsdomeinen vorm gegeven. Zowat alle actoren uit het jeugdwerk, uit de kinderrechtenwereld en uit het brede jeugdbeleid werden hierbij uitvoerig en continu betrokken. Op basis van een duidelijke visie op de relatie tussen overheid en jeugd worden hierin heel wat concrete doelstellingen en acties voor kinderen en jongeren beschreven.

Close

Experts